2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

.Adobe nos informat chi su 31 de Idas 2020 at a acabbare de annoare e cumpartire su Flash Player, programma chi est istadu pro medas annos sa base de medas giassis Web, incluidu Youtube, ma chi a incumentzare de su 2015 at inghitzadu a èssere mudadu cun solutziones HTML5, prus lèbias, prus seguras e prus adatas a funtzionare in telefoneddos e àteros dispositivos mòbiles.

Sa noa no at a ispantare a nemos, si cunsideramus chi sa parte manna de is sitos chi impreaiant Flash sunt cambiados in is ùrtimos annos e acontesset pagu chi su navigadore nos pedat de installare s'estensione pro ddos fàghere funtzionare. In antis de su 2015, custu cumponente fiat de importu mannu pro agiumai totu is sitos prus famados e prus che totu pro castiare vìdeos e ascurtare mùsica e custu fiat unu problema mannu pro is chi no impreaiant unu de is sistemas operativos prus comunos, pro ite ca s'estensione s'agataiat isceti pro cussos. Sa Free Software Foundation at tentu fintzas a su 2017 comente progetu de prioridade arta s'isvilupu de unu programma lìberu pro fàghere funtzionare is giassos Flash, Gnash. Est craru chi custu oe non siat prus netzessàriu, giai chi HTML5 est un'istandard chi totu is navigadores podent pònnere in òpera.

Etichetas

Cummenta

Categorias