Drupal 9.0.0

Drupal 9.0.0

Drupal 9Est a disponimentu sa versione noa de Drupal, sistema de manìgiu de su càbidu chi est impreadu puru pro custu diàriu.
Custa versione est istada publicada su 4 de làmpadas in pari cun sa versione 8.9.0, chi dd'assimìgiat e chi at a èssere suportada fintzas a Donniasantu 2021, arritzende is annoamentos de seguridade, pro dare a is impreadores su tempus de colare a sa 9 sena presse.

Sa diferèntzia prus manna est chi is funtziones noas ant a èssere agiuntas a sa versione 9 isceti. Duncas, is estensiones e is temas chi funtzionant in sa versione 8.9 ant a funtzionare cun sa 9, ma a bellu a bellu custa si nd'at a istesiare de sa bètza. Is càmbios prus de importu in sa versione 9 sunt:

  • Su còdighe disaprovadu est istadu burradu
  • Is dipendèntzias sunt istadas annoadas
  • Est recherta una prataforma prus noa (es: versione PHP 7.3 o prus arta)

Un'elencu prus cumpridu de is noas est in is notas de publicatzione.

Etichetas

Cummenta

Categorias