Arribadu ReactOS 0.4.13

Arribadu ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpidu a sa versione 0.4.13.
Incumentzamus narende ite est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi nde chistionu inoghe. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in isvilupu, chi punnat a èssere cumpatìbile cun is programmas de Windows. Bolet èssere duncas un'alternativa a Linux pro is usuàrios chi bolent unu sistema lìberu ma sunt acostumados o recherent Windows pro traballare.
Su sistema impreat cumponentes de Wine pro funtzionare e est ancora in istadu alpha. Bolet nàrrere chi no est prontu a un'impreu diàriu pro traballu o pro domo. Est però possìbile a ddu proare. Deo dd'apo fatu medas bortas in is ùrtimos 10 annos e apo proadu fintzas custa versione, ma prima de bìdere is resurtados, bidemus cales sunt is noas de custa versione:

  • Megioradu su suportu USB.
  • Chirca de is archìvios in Explorer, s'interfàtzia gràfica de su sistema.
  • Megioru de ReactOS pro sa prataforma Xbox.
  • Perfetzionamentu de FreeLoader, pro un'aviu prus lestru.
  • Introdutzione de programmas noos pro s'atzessibilidade.
  • Megioradu su manìgiu de is tipos de caràtere.
  • Curretziones e megioros vàrios.

Comente apo naradu, apo proadu custa versione de ReactOS in una màchina virtuale Virtualbox. Su sistema est fàtzile de installare e cun su tempus est essidu prus personalizàbile gràtzias a is ainas de su pannellu de controllu, chi immoi includent puru su manìgiu de is temas. Ddoe at unu manigiadore de aplicatziones chi permitit de iscarrigare programmas vàrios comente Mozilla Firefox, LibreOfficem GIMP, etz. Su sistema funtzionat bene cun is programmas chi ddoe at in su manigiadore, ma ddoe at ancora traballu de fàghere, ca medas programmas iscarrigados dae Internet, comente a Telegram, no ant funtzionadu. Su megioramentu in custos annos sunt istados medas, sende chi sa prima borta chi dd'apo proadu cale si siat programma blocaiat su sistema a pustis de pagos minutos de impreu.
Saludamus duncas is isvilupadores de su progetu ReactOS, torrende·nde gràtzias pro su traballu issoro e ddi auguramus de lòmpere in pagu tempus a una versione beta.

 

Cummenta