Retzensidura de su servìtziu Eolo

Retzensidura de su servìtziu Eolo

Màgini de littleonix, pigada de Pixabay

Sa mègius solutzione pro sa connessione a Internet, dd'ischimus totus, est sa fibra òtica chi permitit connessiones lestras meda, ma a dolu mannu no est a disponimentu in ònnia logu, creende su chi ddi narant partzidura digitale (o digital divide), unu problema sèriu in unas cantas àreas de su mundu, in custos tempus in ue totu si faghet in lìnia. Alternativas chi nos permitint de no abarrare sena retze fintzas in si logos comente biddas de monte nche nd'at medas: satèllite, mòbile (3G/4G/5G) e, prus che totu, banda larga mòbile comente WiMAX e FWA/WLL. Eolo est unu de is frunidores chi impreant una tecnologia FWA. Totu funtzionat comente pro sa connessione fissa, a foras de s'installatzione, giai chi benit unu tècnicu a installare un'antenna in cobertura e assetiare is aparatos.

In s'ùrtimu mese seu istadu òspite in domo de amigos chi bivent in una biddighedda de monte, in ue sa connessione fissa no arribat e sa telefonia mòbile andat segundu sa die. Est istada in capas una de is ùrtimas famìlias italianas a impreare sa connessione clàssica a 56K fintzas a cando no est essida tropu istentosa pro cale e chi siat servìtziu. A cussu puntu ant agatadu s'oferta de Eolo chi fiat s'ùnica possibilidade de tènnere una lìnia normale. Eolo est un'azienda bastante connota in Itàlia, in pari cun Linkem e àteras chi frunint servìtzios pretzisos.

Cando ant fatu su cuntratu, prus o mancu in su 2011, teniant una lìnia de 10Mbps cun unu tràficu màssimu de 1GB a sa die (passadu custu lìmite, sa velotzidade minimaiat a 0,5Mbps) e telèfonu fissu cun tecnologia VoIP. Pagu tempus a immoe, giai chi cussa oferta fiat tropu limitada pro una famìlia in ue ddoe at a su mancu 3 telefoneddos, computadore e TV inteligente, ant cambiadu su pranu pighende un'oferta a 30Mbps sena lìmites e sena telèfonu fissu.

In is dies chi fia in domo de issos dd'apo pòdida proare bene, faghende puru sa mesura de sa velitzidade. In is oras de traballu, intre su mangianu e su meigama sa velotzidade arribat fintzas a su màssimu a disponimentu. A pustis calat, cun balores intre 5Mbps e 1.2Mbs: pagu cosa giai chi pagant po 30! In su momentu chi apo incumentzadu a iscrìere custu artìculu, unu sàbudu a mangianu tardu, sa velotzidade fiat 13,3Mbps e su balore de ping 17ms1. Is resones de custa diferèntzia podent èssere problemas de trasmissione in mesu a is montes cun s'umididade de s'àrea chi pesat a bellu cun is oras e/o interferèntzias cun àteras trasmissiones, ma seu bastante seguru chi su problema siat su chi deo ddi naro su "Fatore Netflix": a merì sa gente fùrriat de traballu e giai chi in custu perìodu no ddoe at cosa meda de fàghere a foras de domo abarrat a castiare pellìculas e sa cumpangia no tenet bastante banda datos pro totus.

In curtzu, potzo nàrrere chi Eolo andat bene comente servìtziu cando ddoe at pagu alternativa, comente pro is amigos mios chi bivent in una zona pagu serbida dae is àteras cumpangias - fissas e mòbiles - ma no dd'aia mai impreare a foras de custas netzessidades, cun is mègius seberos chi ddoe at.

Notas:

1) Su ping, mesuradu in millisegundos, est sa mesura de cantu nche ponet unu messàgiu istandardizadu a arribbare a una destinatzione connota e torrare agoa. Prus piticu est custu balore e mègius est sa connessione, prus che totu pro is tzerriadas audiu/vìdeu, ca cun unu ping artu sa boghe istentat a arribbare, creende un'efetu infadosu in su resonu. Oe in die s'abetamus balores de ping a inghìriu de 20ms.

Etichetas

Cummenta

Categorias