Telegram Premium est arribau

Telegram Premium est arribau

Màgini de sa noa de Telegram Premium, pigada de Telegram.org

Telegram, lòmpiu de pagu a 700 millionis de impitadoris, tenit imoi una versioni Premium a pagamentu, che a àterus servìtzius.
Totu su chi fiat in donu at a abarrai de aici: sa diferèntzia cun sa versioni Premium est chi candu in sa versioni in donu ddoi at càncua genia de lìmiti, in sa versioni Premium custu lìmiti est dòpiu. Po esempru, is impitadoris Premium podint scambiai archìvius finas a 4GB invecis de 2GB.

Is àterus lìmitis chi funt dòpius po is impitadoris Premium funt is grupus chi si podint sighi: 500/1000, is tzarradas apicadas: 5/10, is ligòngius pùblicus t.me/nòmini: 10/20 e is GIF sarvadas: 200/400. In prus, sa versioni in donu at a amostai publicidadi me is canalis pùblicus, chi sa versioni Premium at a cuai.
Su costu po totu custu est de $4.99 po mesi. At a essi de interessu a castiai is statìsticas de cantus ant a pagai po totu custu.

Sa màgini de s'artìculu benit de Telegram.org

Cumenta