Una die sena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àteros

Una die sena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àteros

Su messàgiu chi DuckDuckGo at incumentzadu a ammustrare a pustis de is 15

Erisero, giòbia 23 maju de su 2024, est istada una die istrana pro is servìtzios web. Calicunu de boisàteros s'at a èssere agatadu chi servìtzios medas comente a Bing, ChatGPT, DuckDuckGo, Yahoo! e Ecosia non fiant funtzionende, ma si sinnalant fintzas problemas cun Copilot, TeamViewer e àteros.

Segundu DownDetector is problemas sunt incumentzados pagu a pustis de is 7:00 (ora sarda) e ant incumentzadu a passare a pustis de is 16:30.

Is comunicatziones in contu de su problema sunt istadas genèricas meda in s'ìnteri de sa die, ma gràtzias a unas cantu notas, che sa de ChatGPT, est cunfirmadu chi totu est incumentzadu cun problemas in su motore de chirca Microsoft Bing. Bing difatis (comente puru Google e àteros) ponet a disponimentu unas cantu funtziones (API, Application Programming Interfaces) chi àteros servìtzios podent impreare. Yahoo! pro esempru partende dae su 2008 non tenet prus unu motore de chirca suo ma ammustrat is resurtados de su de Microsoft. Sunt medas is servìtzios chi ponent aficu a Bing pro traballare e custos puru no ant pòdidu funtzionare agiumai totu sa die.

Su messàgiu de guastu de Ecosia

S'autore de custu artìculu at tentu problemas fintzas cun Startpage.com chi in teoria dipendet dae Google e non dae Bing, ma podet èssere unu problema ligadu a su càrrigu istraordinàriu: is impitadores de is servìtzios blocados ant de seguru incumentzadu totu in una a impreare Google, carrighende sa retza sua prus de su sòlitu.

Su guastu est oramai arrangiadu, ma abarrat disconnotu su naturale suo, ca Microsoft no at dadu ispricu perunu: no ischimus si s'est tratadu de unu dannu fìsicu, una faddina de programmatzione, una medida de seguresa o su resurtadu de un'atacu informàticu. De seguru est de interessu chi sa farta de unu servìtziu potzat creare totu custu disàgiu in sa retza: is ainas in sa retza parent medas, ma a pustis iscoberimus chi is frunidores beros sunt pagos e de seguru no est bene chi sa detzisione de si fàghere agatare unu situ o no siat in manu a pagas aziendas mannas.

Etichetas

Cummenta

Categorias