Su Parlamentu Europeu ghetat sa primu lei po s'IA

Su Parlamentu Europeu ghetat sa primu lei po s'IA

Màgini de Mohamed_hassan pigada de Pixabay

Fintzas s'Europa incumentzat a s'ocupai de sa spainadura de s'Intelligèntzia Artifitziali. Su Parlamentu Europeu at difatis publicau unu documentu cun arrègulas noas in contu de s'impreu de s'IA. Su documentu, innantis de tenni unu balori de vìnculu po is stadus membrus at a depi essi aproau de su Cunsillu Europeu e de sa Cumissioni Europea. Si tratat de càmbius de importu po is chi timint chi una spainadura irregulada de is programas de IA ant a portai a scenàrius tipu 1984 o Terminator.

Su documentu creat tres categorias de impreu de s'IA: arriscu bàsciu, arriscu artu e arriscu de no acetai.
Intra is arriscus chi no fait a acetai ddoi funt sa classificatzioni de s'afidabilidadi de is tzitadinus segundu is cumportamentus insoru. Is chi timint duncas is sistemas a sa cinesa chi assìnniant puntus a is personas podint abarrai prus trancuillus.

Un'àteru impreu chi iat a essi proibiu est s'identificatzioni biomètrica, comenti si pedit giai de diora in una campànnia spainada in totu su mundu. Parit duncas chi unus cantu impreus giai cunsideraus in Itàlia, su de installai telecàmeras cun connoscimentu de is caras e s'algoritmu Giove chi iat a depi intzertai is crìminis innantis chi custus siant fatus deaberus, ant a depi essi abandonaus o minimaus po sighi is arrègulas noas.

Si su documentu passat, ddoi ant a essi fintzas lìmitis po is algoritmus de IA chi ingendrant cuntènnius. Custus difatis s'ant a depi podi connosci a discansu po no fai pensai a sa genti chi siant fatus cun manu umana. Est de importu po cuntrastai is farsus chi megant de girai in Internet de candu ChatGPT e àterus trastus si funt spraxus in s'arretza. Unu problema pigau in sèriu fintzas me is USA, innui est bessendi unu crìmini.

Cumenta

Categorias