In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutori MinT

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutori MinT

Màgini de Gino Crescoli pigada de Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidadi de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziau ariseu chi est a disponimentu unu tradutori nou po is impitadoris chi bolint furriai una pàgina de un'àtera lìngua. Su tradutori est MinT e in custu artìculu andaus a scoberri ita est e comenti funtzionat.

Cumentzaus sprichendi ita tenit de fai sa Wikipedia cun sa tradutzioni automàtica.
Is impitadoris chi bolint creai una pàgina noa in s'enciclopedia podint sceberai duas maneras: a dda incumentzai a scriri ex novo o a dda furriai de un'àtera lìngua. Po sa segunda optzioni, ddoi at a disponimentu unu trastu chi permitit de furriai su testu paràgrafu po paràgrafu, sarvai su traballu fatu, si pausai e torrai a incumentzai prus tardu. In sa Wikipedia sarda, s'ùnicu tradutori a disponimentu finas a imoi fiat Apertium, chi perou permitit de furriai in sardu s'italianu sceti.

MinT, comenti spricat sa pàgina ofitziali, est unu sistema de tradutzioni automàtica fruniu de sa Wikimedia Foundation. Est programa lìberu chi impreat s'intelligèntzia artifitziali e si basat apitzus de sa libreria OpenNMT CTranslate2.
A s'imbessi de servìtzius medas chi impreant s'IA, MinT no amentat datus privaus de is impitadoris ma at a podi impreai is testus furriaus in sa Wikipedia etotu po s'amellorai, duncas si impreau beni iat a depi bessiri sèmpiri mellus.

Cun MinT imoi podeus furriai in manera automàtica àteras lìnguas puru, comenti s'inglesu e su spanniolu. Est duncas unu trastu de utilidadi chi permitit de traballai prus a sa lesta. Est pretzisu perou a andai a ddu castiai prus acanta e scoberri si fait unu bellu traballu.

Po dd'impreai tocat a intrai in Wikipedia cun unu profilu (chi totus podint fai a in donu). Apustis, in artu a manu dereta agataus su menù "Contributos mios" e ingui aìnturu s'elementu "Tradutziones". Bastat a sceberai una calisisiat pàgina de furriai e podeus agatai su trastu de tradutzioni chi apu giai descritu.

Innoi in bàsciu podeus biri un'incueddu de testu calisisiat in inglesu chi apu proau a furriai.

Incueddu de testu inglesu furriau in sardu

No scieus meda de comenti s'algoritmu siat stètiu addestrau finas a imoi, calis testus apant pigau a riferimentu, etc. Est de interessu chi s'arresurtau parit sighendi prus o mancu is arrègulas de sa LSC, ma cun unas cantu faddinas, comenti a sa dòpia T chi perou agataus ancora a fitianu in sa scritura sarda, o s'impreu de sa Z a sa logudoresa (manzanu, muzere, etc) innui sa LSC bolit sa G. Ma no est totu. Difatis fintzas sa sintassi bolit arrangiada, ca no sonat che un'arraxonu fatu de unu de lìngua mama sarda.
Nisciuna tradutzioni fata a màchina est perfeta oindii, mancu is de DeepL chi est unu tradutori bonu meda, ma est craru chi innoi serbit traballu meda po fai a manera chi su testu sonit deaberus sardu.

Su pròpiu arraxonu ddu podeus fai pighendi un'incueddu de testu spanniolu furriau in sardu:

Incueddu de testu spanniolu furriau in sardu

Forsis innoi andat unu pagheddu mellus ca su spanniolu e su sardu no funt a tesu che sardu e inglesu, ma innoi puru agataus fueddus chi parint imbentaus e faddinas vàrias, siat ortogràficas siat de sintassi.

Su sardu, bolit nau, partit de sa cunditzioni de discumbènia de lìnguas medas de minoria: su testu lìberu de impreai po addestrai s'IA est pagu e scritu in milli formas diferentis, duncas su traballu de amelloramentu est prus longu. Podeus nai, comentisiat, chi de su puntu de bista tènnicu si tratat de un'incumentzu bonu e podeus sperai chi cun s'agiudu de is tradutzionis amelloradas a manu si potzat sighi a nd'arrafinai sa calidadi.
Si siat una noa bella po sa Wikipedia sarda e po sa comunidadi linguìstica nosta ddu lassu decidi a bosàterus. Che a dònnia tecnologia, custa podit essi bona o mala segundu s'impreu chi ndi faeus. S'ùnica cosa certa est chi trastus che custu s'acostant a totu is àteras lìnguas de su mundu faendi-sì bessiri de un'isulamentu tecnològicu (dd'arregordaus, Google podit furriai in cossu ma no in sardu) e podeus sperai chi nde favoressat s'imparu e s'impreu me is annus benidoris.

Cumenta

Categorias