Serrat ItsArt, prataforma italiana pro s'arte

Serrat ItsArt, prataforma italiana pro s'arte

Situ de ItsArt

Dda descriiant comente "sa Netflix de sa cultura italiana". Dd'at bòlida s'ex ministru Dario Franceschini in su peus momentu de sa pandemia de COVID-19, cando su guvernu aiat detzìdidu se inserrare is italianos in domo comente medida de cuntenimentu de sa maladia - su pròpiu perìodu in ue est nàschidu fintzas custu diàriu. Sa prataforma permitit de castiare cuntènnidos de cultura paghende unu billete che in unu tzìnema o museu, cun duas modalidades: nolègiu chi permitit de castiare unu cuntènnidu pro unu tempus limitadu, o compròngiu chi ddu permitit totu is bortas chi si bolet, mancari su faeddu siat impròpiu. Ddoe sunt a disponimentu pellìculas de registas mannos, bìsitas virtuales a logos de arte, cuntzertos e àteru ancora. Su problema: su progetu no at atiradu s'interessu de su pùblicu e duncas is intradas sunt istadas limitadas.

S'idea, bolet naradu, non fiat mala: una tenta de portare prus arte e cultura in su mundu de internet, prenu de cuntènnidos de ònnia ratza e a fitianu pagu educativos. Su situ est fatu bene, mègius meda de is traballos chi s'amministratzione pùblica italiana acostumat a publicare, e ddoe at a disponimentu fintzas una tradutzione in inglesu pro is impitadores internatzionales. A dolu mannu però is responsàbiles de su progetu ant fatu unas cantas faddinas. A primu, nemos ddu connoschiat. Cando apo lèghidu sa noa no ischia de ite amegaiat de chistionare, mancari siat nàschidu in unu perìodu istòricu perfetu pro custa genia de ideas, e is cumentos chi apo lèghidu in sa retza ammustrant chi non fia deo s'ùnicu. Segundu problema, is cuntènnidos non sunt medas e non sunt de interessu pro is prus giòvanos. Sa cultura est difìtzile de bèndere e càncua borta tocat a atzetare carchi cumpromissu pro sa resèssida de sa prataforma, publichende mancari unos cantos cuntzertos de interessu culturale prus bàsciu ma prus bonos a fàghere cuntenta sa parte manna de su pùblicu potentziale. Dia a agiùnghere puru su seberu legigheddu de unu nòmine inglesu pro unu progetu de cultura italiana, ma custu est isceti su parre miu.

Sa noa de su blocu de is finantziamentos pro custu progetu e de sa posta in istadu de licuidatzione de sa sotziedade est de pagas dies a oe. Su ministru nou de sa cultura no at ammustradu nissunu interessu a sarvare unu progetu nàschidu dae s'ala contrària de sa polìtica italiana, ma non ddoe at nissuna noa de reatziones de is àteras fortzas puru. Su pagu interessu pro sa cultura, siat de su pùblicu siat de sa polìtica, ant portadu custa prataforma a s'olvidu e a su sòlitu dinari pùblicu fuliadu.

Etichetas

Cummenta

Categorias