S'esperièntzia mia cun is aparatos Power Line

S'esperièntzia mia cun is aparatos Power Line

AV500, su dispositivu babbu impreau

Is produtos Power Line Communications (comunicatzione pro mèdiu de is lìnias de potèntzia) permitint de creare una retze informàtica impreende un'impiantu chi esistit giai in ònnia domo: su de sa lughe. Sunt de sòlitu impreados pro ammanniare una retze giai installada, mancari agiunghende unu puntu WiFi. Sa duda est semper sa pròpia: "bene funtzionant custos trastos?". Bos conto s'esperièntzia cosa mia.

Comente biemus in s'immàgine, custos aparatos sunt piticheddos, agiumai che unu redutore de tensione. Nche nde sunt a su mancu duos pro ònnia installatzione: unu dispositivu babbu chi bolet acapiadu a sa retze printzipale o a s'incamminadore (router) pro Internet, e unu o prus dispositivos fìgios chi, segundu su tipu, creat unu puntu WiFi o podet èssere acapiadu a unu o prus ordinadores. Sa comunicatzione intre babbu e fìgios est fata imbiende unu sinnale a traessu de s'impiantu elètricu. Est una solutzione còmoda meda pro ite ca non bolet cavos noos. Dd'apo proada in domo de amigos pro creare unu puntu WiFi a tesu de s'incaminadore de sa cumpangia telefònica.

Is aparatos chi apo proadu sunt su Netgear AV500 (babbu) e su XWN5001 (fìgiu).

Su dispositivu babbu s'agatat in su segundu pranu de sa domo, acapiadu a s'incaminadore de sa cumpangia Eolo.
In s'incumentzu amus postu su dispositivu fìgiu in su pranu terra de sa domo e totu at funtzionadu comente serbiat: fiant is annos in ue is telefoneddos inteligentes incumentzaiant a s'ispainare e ddos impreaiamus prus che totu pro imbare e retzire unos cantos messageddos cun Skype, Whatsapp e su Messenger de Facebook - pagu cosa.

A bellu a bellu custa solutzione at incumentzadu a ammustrare unos cantos lìmites: s'allumaiat sa lughedda groga chi bolet nàrrere chi su sinnale intre is duos dispositivos est bassu e custu istropiaiat is comunicatziones chi bolent una colada de datos prus costante e rica, comente is tzerriadas àudiu-vìdeu e sa bisura de pellìculas. Custu, a dolu mannu, podet acontèssere pro motivos vàrios, comente s'interferèntzia de eletrodomèsticos, undas ràdiu de is telefoneddos, càmbios de tensione elètrica e eventos atmosfèricos. S'impiantu elètricu no est fatu pro imbiare sinnales de datos e duncas non tenet nissuna protetzione contra a custos problemas. Cando si nde semus acatados amus pensadu de proare a comporare unu mollu nou e bìdere comente funtzionaiat, ma a sa fine amus detzìdidu de pigare unu puntu de atzessu WiFi e fàghere passare unu cavu dae su segundu a su pranu terra, solutzione prus afidàbile e elegante, ma impossìbile pro is domos chi non tenent logu de fàghere passare cavos.

Una borta posta in òpera sa solutzione noa pro su pranu terra, apu detzìdidu de proare a bìdere comente funtzionaiant is aparatos Powerline pro afortiare sa lìnia in su primu pranu de sa domo. Spantende·mi, apu bidu chi funtzionat mègius meda - no isco pro ite, sende chi s'impiantu elètricu fàghet su pròpiu giru pro arribare a su pranu terra e a su primu. Aici est su portamentu de is sinnales elètricos a is frecuèntzias artas: difìtzile de intzertare. De cando s'aparatu fìgiu s'agatat in cue, dd'apo bidu funtzionende male isceti in s'ìnteri de is temporadas, cando sa tensione de s'impiantu elètricu no est costante pro neghe de is ràgios.

Potzo nàrrere in generale chi custa genia de dispositivos est còmoda meda pro ammanniare una retze de domo o de ufìtzios piticos, ma non podimus mai èssere seguros de s'afidabilidade, sende chi su funtzionamentu podet èssere istorbadu de ònnia ratza de sinnales esternos. Un'idea alternativa, cando est possìbile, est de impreare is canales de su telèfonu pro fàghere passare cavos de retze e agiùnghere puntos de atzessu acapiados a s'incaminadore printzipale: sende chi is cavos de su telèfonu sunt de sòlitu fines meda, ddoe at logu pro unu o prus cavos UTP Cat.5e. Non cussìgiu intames de impreare is canales de s'impiantu elètricu pro fàghere passare cavos de retze: sa solutzione est contra a is normas e cun perìgulos pro is aparatos si s'impiantu elètricu funtzionat male pro calicuna resone.

Cummenta

Categorias