Pìndulas: ita est su còdixi binàriu?

Pìndulas: ita est su còdixi binàriu?

Còdixi binàriu. Gràtzias a Gerd Altmann de PixabayBene bènnius a sa prima pìndula de informàtica. Apa a circai de publicai un'articuleddu dònnia domìnigu pro acrarai cuncetus informàticus chi nosu ca traballaus cun elaboradoris dònnia dii connosceus cumenti a s'ABC ma funt mancai pagu crarus po is atrus.

Oi si bollu chistionai de su sistema binàriu, chi est sa basi de su funtzionamentu de cada aparatu digitali, cumenti a esempru s'elaboradori de domu, sa centraledda elètrica de sa vetura, su telefoneddu e fintzas su schermu de is sciacuadoras prus modernas.

Totus scieus chi s'unidadi de informatzioni prus pitica chi unu calichisiat elaboradori podit amentai est su bit e chi 8 bit faint 1 byte. Ma ita est custu bit?

Su bit est unu datu chi podit pigai duus baloris sceti: 1 o 0. De sòlitu, custu balori est rapresentau in is circùitus elètricus cumenti a duus livellus diferentis de tensioni, ma custu pagu importat po cumprendi sa lògica sua.

Ma cumenti si faint is contus cun duus balores isceti? Fait, ca dònnia nùmeru podit essi rapresentau cumenti a nùmeru binàriu. Esemprus:

1 = 1
2 = 10
3 = 11
4 = 100
5 = 101
etz.

E is operatzionis aritmèticas? Facili
1 + 1 = 10
10 + 1 = 11
11 + 1 = 100
10101 + 1010 = 11111
11111 - 10 = 11101

Partendi de custas duas operatzionis si podint fai fintzas multiplicatzionis e divisionis. Oindii esitint circùitus elètricus capassus de fai operatzionis prus cumplicadas in fratzionas piticas de segundu.

Est totu po imoi. In sa pìndula chi benit eus a biri calincuna cosa de prus.

Praxa sa pìndula de informàtica? Lassa-mi unu cumenteddu innoi a fatu e cumbida is amigus a dda ligi.
E chi tenis pregontas o bolis cunsillai un'atru argumentu, scrii-mi.
A sa pròssima.

Cumenta

Categorias