Sa Cina impreat s'app anti-Covid po blocai una manifestada

Sa Cina impreat s'app anti-Covid po blocai una manifestada

Màgini de mohamed Hassan, pigada de Pixabay

Su chi genti meda timiat candu at intèndiu chistionai po sa primu borta de s'app contra a sa COVID-19 est acuntèssiu in Cina: su guvernu at impreau su programa po blocai a personas medas chi fiant ponendi-sì in biàgiu po manifestai contra a sa banca printzipali de su paisu.

Intra is timorias in sa basi de su flop de Immuni e de àteras in Europa ddoi fiat sa possibilidadi chi is guvernus iant a ai acabau impreendi custas aplicatzionis po limitai sa libertadi de is personas, e su chi megat de acuntessi in Cina no agiudat sa cunfiàntzia cun custa genia de trastus.

Totu est incumentzau domìnigu passau, candu genti meda si-nd'est acatada chi su dinai chi teniat in banca fiat blocau o sparèssiu. A custu puntu est incumentzada una protesta manna ainnantis a sa sei de sa banca, fintzas cun slogan contra a su guvernu. Sa politzia at impreau sa violèntzia po nci-ddus stesiai de inguni e su guvernu at autorizau s'impreu de is notìficas de s'aplicatzioni anti-Covid po proibiri de si movi a is chi fiant pighendi is mesus pùblicus po s'auniri a sa protesta.

Tocat a nai, po onestadi, chi custa possibilidadi cun s'app Immuni est unu pagu prus cumplicada, ca cussa impreat unu còdixi numèricu chi, in teoria, no est assotziau a su nòmini de sa persona chi dda portat in su telèfonu e chi sa sighidura de is cuntatus si fait cun su Bluetooth chena coordinadas GPS, duncas sa privadesa est prus proteta chi no cun s'app cinesa chi, comenti contat Internazionale, est bessida che a unu passi po calisisiat movimentu de sa dii: su scenàriu chi personas medas ant tìmiu de prus in Europa etotu. Tocat perou a s'arregordai puru chi ddoi at prus de una duda, comenti eus giai biu, chi custus programas no siant respetosus deaberus de is impitadoris.

Su chi megat de acutessi in Cina, una banca chi furat su dinai de is clientis insoru e su guvernu chi dda protegit cun s'impreu de unu trastu tecnològicu chi depiat serbiri a amparai a cuddas personas etotu, depit lassai amargaus a totus e essi fintzas un'avertimentu po su benidori. Iat a essi una faddina manna a pensai chi su chi faint in unu stadu ghiau de una ditadura a tesu de nosu no si tochit po nudda in cust'ala de su mundu. At a essi fintzas tempus de annoai sa carta de is Deretus Umanus po amparai a is personas de su cuntrollu e s'invasioni de sa vida privada cun trastus tecnològicus? Is sinnalis narant ca ei.

Fontis:

  • https://ilmanifesto.it/derubati-dei-risparmi-dalle-banche-protesta-in-cina-la-polizia-picchia-e-arresta
  • https://www.fanpage.it/esteri/proteste-in-cina-risparmiatori-truffati-assaltano-le-banche-il-governo-li-blocca-con-lapp-covid/

Cumenta