Tres alternativas a Whatsapp

Tres alternativas a Whatsapp

Telegram
Ischermada de Telegram in sardu

Amus bidu unas cantas alternativas a Google pro is chircas cun sa motivatzione de amparare sa riservadesa nostra contra a aziendas chi ant segudadu una positzione de domìniu in su cuntestu de sa tecnologia. Facebook puru est bessida una de is sotziedades prus mannas e cun su Messenger suo e Whatsapp tenet agiumai su monopòliu de s'imbiu de messàgios intre telefoneddos, cun totus is arriscos pro sa privatesa de is usuàrios. In prus, Whatsapp dd'apo semper agatada un'aplicatzione fata male, cun totu is problemas de sincronizatzione, de ocupatzione de memòria e cun su fatu chi non ddoe at una versione pro elaboradore (tocat a s'arrangiare cun sa versione web).   

Andamus duncas a bìdere unas cantas alternativas bàlidas, chi podides impreare gratis. Nche nd'at medas, ma is chi bos presento sunt lìberas e tenent aplicatziones pro totu is dispositivos (telefoneddos, tauleddas e elaboradores cun variedade manna e sistemas operativos), calidade de importu mannu pro mene e pro totu is chi bolent sa possibilidade de imbiare messàgios in cale si siat dispositivu chi sunt impreende.

 • Telegram
  Incumentzamus cun sa prus famada de is alternativas. Telegram est un'aplicatzione lèbia e chi tenet totu su chi podides disigiare (francu is video-tzarradas, chi ant a arribbare in su benidore). Su manìgiu suo de is datos, ammentados in sa nue (cloud) e sincronizados in totu is dispositivos a manera automàtica, est primorosu. Telegram ponet atentzione manna a sa seguridade e sa riservadesa, sende chi totu is comunicatziones sunt tzifradas e est possìbile a creare tzarradas chi non sunt ammentadas in is serbidores, ma in is dispositivos finales isceti. Ùrtimu ma no ùrtimu, gràtzias a sa truma de Sardware est a disponimentu in sardu puru.
  Su disvantàgiu prus mannu est chi, mancari chi s'aplicatzione siat lìbera, su protocollu no ddu est.
  Giassu: https://www.telegram.org
  Ligòngiu pro installare sa limba sarda: http://t.me/setlanguage/sardu
 • Jami (alias GNU Ring)
  Parte de su progetu GNU, sa punna sua est de èssere segura e lìbera. Sa manera sua de pònnere in òpera custos cuntzetos est s'imbesse de Telegram, sende chi impreat protocollos lìberos e no ammentat nudda in sa nue, lassende su controllu totale de is datos a is usuàrios. Comente a aplicatzione est ancora in un'istadu "cruu" e mancari unu pagheddu prus difìtzile de impreare pro is usuàrios mancu espertos, ma su resurtadu est bonu bastante e nos podimus augurare chi tèngiat renèssida.
  Giassu: https://jami.net
 • Riot
  Mujadita, cumpleta e lìbera fintzas in su còdighe de is serbidores, paret rica che Telegram, cun in prus is video-tzarradas e, forsis, prus flessibilidade in sa creatzione de is comunidades. Ponet s'atzentu in seguresa, privatesa e possibilidade de creare serbidores pro sa pròpia organizatzione.
  Giassu: https://about.riot.im/

Nche nd'at medas àteras, ma no dda bolia fàghere tropu longa. Craru, no est fàtzile a cambiare Whatsapp cun un'aplicatzione chi pagu gente impreat ma a pagu a pagu fintzas Telegram, chi fiat una cosa pro nerd, at ganadu unu nùmeru mannu de usuàrios.

Cummenta