Apple lassat is protzessores Intel

Apple lassat is protzessores Intel

iMac
Foto de William Iven de Pixabay

Una de is noas de importu prus mannu in sa cunferèntzia de is isvilupadores de Apple de ocannu est sa detzisione de lassare is protzessores Intel a pustis de 15 annos pro impreare is protzessores issoro, is Apple Silicon.

Tim Cook, s'amministradore delegadu de Apple, promitet chi custu at a èssere unu càmbiu fatu a bellu e duncas no at a fàghere dannu a is chi tenent giai un'elaboradore Mac cun protzessore Intel. Comente est acuntèssidu in s'ùrtimu càmbiu, is elaboradores cun protzessore Silicon ant a tènnere unu programma chi ddi narant Rosetta e chi at a permìtere de esecutare is programmas pro protzessore Intel.

Mancari calicunu, intendende sa noa de s'abbandonu de s'architetura Intel, at isperadu de torrare a bìdere is Mac cun protzessore PowerPC, chi fiant unu de is piessìnnios spetziales de is Macintosh istòricos, ma custu no at a acontèssere. No ischimus meda in contu de Silicon, ma su chi est seguru est chi sunt protzessores de tipu RISC etotu, ma de architetura ARM che is chi sunt impreados in sa parte manna de is dispositivos mòbiles. Custu at a permìtere a s'Apple de cumpartire prus còdighe intra macOS e iOS e mancari, in su benidore, de nde fàghere unu sistema isceti.

S'adotzione in su 2006 de s'architetura Intel, chi est impreada dae sa parti manna de is àteros elaboradores de domo e ufìtziu, est istada un'acuntessimentu mannu e at permìtidu s'impreu de Windows e Mac OS in sa pròpiu màchina. Custu at a èssere prus difìtzile si sa Microsoft non detzidet de isvilupare una versione ARM de su sistema suo e at a rechedere una virtualizatzione de su protzessore Intel, operatzione adasiada.

Cummenta

Categorias