Rosetta@home sighit sa chirca contra a su COVID-19

Rosetta@home sighit sa chirca contra a su COVID-19

Amus giai chistionadu de Rosetta@home e su contributu suo a sa chirca pro gherrare contra a su Coronavirus. Cun una nota de pagas dies a oe, ant annuntziadu chi custu agiudu sighit cun s'istùdiu, pro mèdiu de su càrculu distribuidu, de s'interatzione intre su virus e is proteinas. In prus, su progetu essit prus ricu, cun sa disponibilidade de su programma de càrculu pro sa prataforma Linux-ARM.

Elaboratzione datos dae R@H subra COVID-19
Elaboratzione datos dae R@H subra COVID-19

 

Narat s'annùntziu:

Cun sa reghente epidèmia de COVID-19, R@h est istadu impreadu pro prevìdere s'istrutura de proteinas de importu pro sa maladia e pro prodùere mini-proteinas noas istàbiles de impreare che a potentziales ainas terapèuticas e diagnòsticas.

S'annùntziu cumpletu in limba inglesa cun prus detàllios tècnicos ddu agatades inoghe.

Cummenta