Tres alternativas a Whatsapp

Tres alternativas a Whatsapp

Telegram
Schermada de Telegram in sardu

Eus biu unas cantas alternativas a Google po is circas cun sa motivatzioni de amparai sa riservadesa nosta contra a aziendas chi ant segudau una positzioni de domìniu in su cuntestu de sa tecnologia. Facebook puru est bessida una de is sotziedadis prus mannas e cun su Messenger suu e Whatsapp tenit agiumai su monopòliu de s'imbiu de messàgius intra de telefoneddus, cun totus is arriscus po sa privadesa de is usuàrius. In prus, Whatsapp dd'apu sèmpiri agatada un'aplicatzione fata mali, cun totu is problemas de sincronizatzioni, de ocupatzioni de memòria e cun su fatu chi no ddoi at una versioni po elaboradori (tocat a s'arrangiai cun sa versioni web).   

Andaus duncas a biri unas cantas alternativas vàlidas, chi podeis impreai gratis. Nci-nd'at medas, ma is chi si presentu funt lìberas e tenint aplicatzionis po totu is dispositivus (telefoneddus, tauleddas e elaboradoris cun variedadi manna de sistemas operativus), calidadi de importu mannu po mei e po totu is chi bolint sa possibilidadi de imbiai messàgius in calisisiat dispositivu chi funt impreendi.

 • Telegram
  Incumentzaus cun sa prus famada de is alternativas. Telegram est un'aplicatzioni lèbia e chi tenit totu su chi podeis disigiai (francu is video-tzarradas, chi ant a arribai in s'imbenidori). Su manìgiu suu de is datus, amentaus in sa nui (cloud) e sincronizaus in totu is dispositivus a manera automàtica, est primorosu. Telegram ponit atentzioni manna a sa seguridadi e sa riservadesa, sendi chi totu is comunicatzionis funt cifradas e est possìbili a creai tzarradas chi non funt amentadas me is serbidoris, ma in is dispositivus finalis sceti. Ùrtimu ma no ùrtimu, gràtzias a sa truma de Sardware est a disponimentu in sardu puru.
  Su disvantàgiu prus mannu est chi, mancai chi s'aplicatzioni siat lìbera, su protocollu no ddu est.
  Giassu: https://www.telegram.org
  Ligòngiu po installai sa lingua sarda: http://t.me/setlanguage/sardu
 • Jami (alias GNU Ring)
  Parti de su progetu GNU, sa punna sua est de essi segura e lìbera. Sa manera sua de ponni in òpera custus cuncetu est s'imbressi de Telegram, sendi chi impreat protocollus lìberus e no amentat nudda in sa nui, lassendi su controllu totali de is datus a is usuàrius. Cumenti a aplicatzioni est ancora in unu stadu "cruu" e mancai unu pagheddu prus difìcili de impreai po is usuàrius mancu espertus, ma su resurtau est bonu bastanti e si podeus augurai chi tengat arrennèscia.
  Giassu: https://jami.net
 • Riot
  Mujadita, cumpleta e lìbera fintzas in su còdixi de is serbidoris, parit arrica che Telegram, cun in prus is video-tzarradas e, forsis, prus flessibilidadi in sa creatzioni de is comunidadis. Ponit s'acentu in seguresa, privadesa e possibilidadi de creai serbidoris po sa pròpia organizatzioni.
  Giassu: https://about.riot.im/

Nci-nd'at medas atras, ma no dda bolia fai tropu longa. Craru, no est fàcili a cambiai Whatsapp cun un'aplicatzioni chi pagu gente impreat ma a pagu a pagu fintzas Telegram, chi fiat una cosa po nerd, at ganau unu nùmeru mannu de usuàrius.

Cumenta