Su fogu at firmau unu servìtziu mannu de "cloud"

Su fogu at firmau unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su noti intra su 9 e su 10 de martzu me in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu centru de datus de unu de is prus frunidoris mannus de servìtzius de informàtica in sa nui (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unus cantu servìtzius e giassus web no funt a disponimentu in custas ùrtimas diis. Custu poita ca su fogu at spèrdiu una parti de is elaboradoris e is tènnicus ant dèpiu studai totu is àterus.

Po sorti, in su fogu nemus s'est ingotu, ma s'asienda meri de su centru sciusciau de su fogu a mericeddu de su 10 martzu no at pòtziu nai ancora cantus datus no s'ant a podi arrecuperai una borta torrada a strantaxai s'arretza.
Unu de is situs chi in su momentu chi seus scriendi cust'artìculu no est ancora a disponimentu po nexi de su fogu est su diàriu in lìngua sarda Bideas.org.

Est de interessu chi is servìtzius "cloud" funt presentaus a fitianu che segurus e fidaus fintzas in situatzionis de guastu o de disacatu. S'asienda frunidora, Ovh, tenit àterus centrus de datus in 19 paisus ma a cantu parit no ddus impreat po strantaxai solutzionis de arrepetidura chi permitant de sighi a fruniri su servìtziu a totu is clientis candu unu de is centrus no funtzionat.

No est, a nai sa beridadi, sa primu borta chi una cosa de aici acuntessit po motivus prus pagu grais de unu fogu chi sciùsciat unu centru de elaboratzioni. Podeus po esempru arregodai su guastu de Google de su mesi de idas 2020: po nexi de su sistema de autenticatzioni chi fiat a foras de lìnia, no est stètiu possìbili a impreai perunu servìtziu insoru po un'ora; in su mangianu de su 29 abrili 2018 ddi fiat tocau a Telegram de no essi a disponimentu po una farta de eletricidadi. Totu custu arregordat una fràsia famada de su mundu de s'informàtica: "there is no cloud. It's just someone else's computer" / "No ddoi at nisciuna nui. Est sceti s'elaboradori de àterus".

(Màgini in artu pigada de su profilu de is pompieris de Strasburgo)

Cumenta

Categorias