S'Europa est abandonendi su metaversu?

S'Europa est abandonendi su metaversu?

Màgini de Chetraruc pigada de Pixabay

Fiat unu progetu ambitziosu: ddi narant Global Gateway e depiat essi una pratza virtuali, pruschetotu po personis asuta de is 35 annus po s'atobiai, promovi baloris de s'Unioni Europea e "arraxonai apitzus de chistionis globalis po fai sa diferèntzia po su benidori nostu cumpartziu". Ddoi depiant pigai parti asiendas mannas, depiat permiti s'interoperatividadi cun àteras prataformas e ndi depiat liai su monopòliu de s'Internet imersivu a Meta, chi perou issa etotu tenit problemas cun su progetu suu.

Ita est acuntèssiu, duncas?
Est acuntèssiu chi forsis custa idea de metaversu no interessat a sa genti comenti parint pensai unas cantu asiendas chi nc'ant postu fintzas dinai meda.
Global Gateway est costau 387.000€ e sa festa organizada in sa prataforma sua po dda presentai est abarrada buida, comenti at amostau su giornalista Vince Chadwick cun unu vìdeu curtzu. In custu vìdeu su metaversu parit prus unu giogu po PC de is annus 90, cun avatar legixeddus, elementus de scena chi podiant essi pigaus de una de is primas versionis de The Sims e s'agràviu chi a oi no est prontu nisciunu dispositivu de realidadi virtuali po ddoi intrai comenti acuntessit in museus e àteras installatzionis, ni scieus nudda de una campànnia de publicidadi po ddoi acostai a sa genti. Fintzas su slogan chi apu apòrridu in s'incipit sonat che sa sòlita fràsia de politicantis chi no bolit nai nudda in cuncretu.

Sa Cumisioni Europea at duncas decìdiu de serrai sa prataforma a tempus indeterminau e de nominai unu consulenti po dda fai avalorai in manera indipendenti. Su destinu duncas no est ancora scritu, ma est incertu meda.

Totu custu arregordat is sperimentus de Desktop 3D de is primus annus 90, cun progetus comenti Microsoft Bob chi perou no ant acapiau s'interessu de is impitadoris, chi cun una simpri scrivania 2D fiant giai cuntentus. Craru est chi candu no si sperimentat no si podit scriti ita at a praxi o no a su pòpulu de Internet, ma est puru giustu a stacai sa spina a cussus progetus chi finas a imoi ant sceti fatu fuliai dinai.

Fontis:

Cumenta

Categorias