Serrat ItsArt, prataforma italiana po s'arti

Serrat ItsArt, prataforma italiana po s'arti

Situ de ItsArt

Dda descriiant comenti "sa Netflix de sa cultura italiana". Dd'at bòfia s'ex ministru Dario Franceschini in su peus momentu de sa pandemia de COVID-19, candu su guvernu iat decìdiu se inserrai is italianus in domu comenti medida de cuntenimentu de sa maladia - su pròpiu perìodu innui est nàsciu fintzas custu diàriu. Sa prataforma permitit de castiai cuntènnius de cultura paghendi unu billetu che in unu tzìnema o museu, cun duas modalidadis: nolègiu chi permitit de castiai unu cuntènniu po unu tempus limitau, o compròngiu chi ddu permitit totu is bortas chi si bolit, mancai su fueddu siat impròpiu. Ddoi funt a disponimentu pellìculas de registas mannus, bìsitas virtualis a logus de arti, cuntzertus e àteru ancora. Su problema: su progetu no at atirau s'interessu de su pùblicu e duncas is intradas funt stètias limitadas.

S'idea, bolit nau, no fiat mala: una tenta de portai prus arti e cultura in su mundu de internet, prenu de cuntènnius de dònnia arratza e a fitianu pagu educativus. Su situ est fatu beni, mellus meda de is traballus chi s'aministratzioni pùblica italiana acostumat a publicai, e ddoi at a disponimentu fintzas una tradutzioni in inglesu po is impitadoris internatzionalis. A dolu mannu perou is responsàbilis de su progetu ant fatu unas cantu faddinas. A primu, nemus ddu connosciat. Candu apu lìgiu sa noa no sciia de ita megàt de chistionai, mancai siat nàsciu in unu perìodu stòricu perfetu po custa genia de ideas, e is cumentus chi apu lìgiu in s'arretza amostant chi no fia deu s'ùnicu. Segundu problema, is cuntènnius no funt medas e no funt de interessu po is prus giòvunus. Sa cultura est difìcili de bendi e càncua borta tocat a acetai cancu cumpromissu po s'arrannèscia de sa prataforma, publichendi mancai unus cantu cuntzertus de interessu culturali prus bàsciu ma prus bonus a fai cuntenta sa parti manna de su pùblicu potentziali. Ia a agiungi puru su sceberu legixeddu de unu nòmini inglesu po unu progetu de cultura italiana, ma custu est sceti su parri miu.

Sa noa de su blocu de is finantziamentus po custu progetu e de sa posta in stadu de licuidatzioni de sa sotziedadi est de pagus diis a oi. Su ministru nou de sa cultura no at amostau nisciunu interessu a sarvai unu progetu nàsciu de s'ala cuntrària de sa polìtica italiana, ma no ddoi at nisciuna noa de reatzionis de is àteras fortzas puru. Su pagu interessu po sa cultura, siat de su pùblicu siat de sa polìtica, ant portau custa prataforma a s'olvidu e va su sòlitu dinai pùblicu fuliau.

Etichette

Cumenta

Categorias