S'esperièntzia mia cun is aparatus Power Line

S'esperièntzia mia cun is aparatus Power Line

AV500, su dispositivu babbu impreau

Is prodotus Power Line Communications (comunicatzioni po mèdiu de is lìnias de potèntzia) permitint de creai un'arretza informàtica impreendi un'impiantu chi eistit giai in dònnia domu: su de sa luxi. Funt de sòlitu impreaus po amanniai un'arretza giai installada, mancai agiungendi unu puntu WiFi. Sa duda est sèmpiri sa pròpiu: "beni funtzionant custus trastus?". Bosi contu s'esperièntzia cosa mia.

Comenti bieus in sa màgini, custus aparatus funt piticheddus, agiumai che unu redutori de tensioni. Nci-ndi funt a su mancu duus po dònnia installatzioni: unu dispositivu babbu chi bolit acapiau a s'arretza principali o a su incaminadori (router) po Internet, e unu o prus dispositivus fillus chi, segundu su tipu, creat unu puntu WiFi o podit essi acapiau a unu o prus ordinadoris. Sa comunicatzioni intra babbu e fillus est fata imbiendi unu sinnali a traessu de s'impiantu elètricu. Est una solutzioni còmoda meda poita ca no bolit cavus nous. Dd'apu proada in domu de amigus po creai unu puntu WiFi a tesu de s'incaminadori de sa cumpangia telefònica.

Is aparatus chi apu proau funt su Netgear AV500 (babbu) e su XWN5001 (fillu).

Su dispositivu babbu s'agatat in su segundu pranu de sa domu, acapiau a s'incaminadori de sa cumpangia Eolo.
In s'incomentzu eus postu su dispositivu fillu in su pranu terra de sa domu e totu at funtzionau comenti serbiat: fiant is annus innui is telefoneddus inteligentis incumentzànt a si spainai e ddus impreaiaus pruschetotu po imbai e arriciri unus cantu messageddus cun Skype, Whatsapp e su Messenger de Facebook - pagu cosa.

Abellu abellu custa solutzioni at incumentzau a amostai unus cantu lìmitis: s'alluiat sa luxedda groga chi bolit nai chi su sinnali intra is duus dispositivus est bàsciu e custu strupiàt is comunicatzionis chi bolint una colada de datus prus costanti e arrica, comenti is tzerriadas àudiu-vìdeu e sa bisura de pellìculas. Custu, a dolu mannu, podit acuntessi po motivus vàrius, comenti s'interferèntzia de eletrodomèsticus, undas arràdiu de is telefoneddus, càmbius de tensioni elètrica e eventus atmosfèricus. S'impiantu elètricu no est fatu po imbiai sinnalis de datus e duncas no tenit nisciuna protetzioni contra a custus problemas. Candu si-ndi seus acataus eus pensau de proai a comporai unu mollu nou e biri comenti funtzionàt, ma a sa fini eus decìdiu de pigai unu puntu de acessu WiFi e fai passai unu cavu de su segundu a su pranu terra, solutzioni prus afidàbili e eleganti, ma impossìbili po is domus chi no tenint logu de fai passai cavus.

Una borta posta in òpera sa solutzioni noa po su pranu terra, apu decìdiu de proai a biri comenti funtzionànt is aparatus Powerline po afortiai sa lìnia in su primu pranu de sa domu. Spantendi-mi, apu biu chi funtzionat mellus meda - no sciu poita, sendi chi s'impiantu elètricu fait su pròpiu giru po arribai a su pranu terra e a su primu. Aici est su portamentu de is sinnalis elètricus a is frecuèntzias artas: difìcili de intzertai. De candu s'aparatu fillu s'agatat inguni, dd'apu biu funtzionendi mali sceti in s'interis de is temporadas, candu sa tensioni de s'impiantu elètricu no est costanti po nexi de is arràgius.

Potzu nai in generali chi custa genia de dispositivus est còmoda meda po amanniai un'arretza de domu o de ofìtzius piticus, ma no podeus mai essi segurus de s'afidabilidadi, sendi chi su funtzionamentu podit essi strobau de dònnia arratza de sinnalis esternus. Un'idea alternativa, candu est possìbili, est de impreai is canalis de su telèfonu po fai passai cavus de arretza e agiungi puntus de acessu acapaius a s'incaminadori principali: sendi chi is cavus de su telèfonu funt de sòlitu finis meda, ddoi at logu po unu o prus cavus UTP Cat.5e. No cunsillu intamis de impreai is canalis de s'impiantu elètricu po fai passai cavus de arretza: sa solutzioni est contra a is normas e cun perìgulus po is aparatus si s'impiantu elètricu funtzionat mali po calincuna arrexoni.

Cumenta

Categorias