Google at dispidiu a s'ingennieri de LaMDA

Google at dispidiu a s'ingennieri de LaMDA

Màgini de Gordon Johnson, pigada de Pixabay

Si-dd'arregordais LaMDA, s'intelligèntzia artifitziali de Google chi un'ingennieri chi ddoi fiat traballendi naràt chi fiat bessendi sentimentosa? Google, a sa fini, at dispidiu a cussu ingennieri, Blake Lemoine, in manera definitiva.

Sa noa a nai sa beridadi est de unu mesi a oi, ma mi pariat giustu a ndi chistionai, mancai tradu, po no lassai sa stòria a metadi. S'annùntziu dd'at giau Google etotu a is noas de Big Technology e nd'ant chistionau luegus diàrius medas e àteras publicatzionis.

Narat Google chi orròlius de cust'arratza ddus pigat in sèriu e chi custa borta puru ddus ant averiguaus espertos de intelligèntzia artifitziali, ma no ddoi at nisciuna proa chi un'intelligèntzia artifiziali, mancai avantzada meda, possat bessiri sentimentosa deaberus. Segundu is decraradas de Google, sa dispidida de Lemoine no si depit a is orròlius suus, ma a su fatu chi apat violau is acòrdius de riservadesa de sa sotziedadi.

Sinnalu un'intervista de interessu a Lemoine, po cumprendi mellus su pensamentu suu.

Cumenta

Categorias