LaMDA: Intelligèntzia Artifitziali sentimentosa?

LaMDA: Intelligèntzia Artifitziali sentimentosa?

HAL 9000, s'intelligèntzia artifiziali de 2001: A Space Odyssey. Màgini de OpenClipart-Vectors pigada de Pixabay

Is noas de is ùrtimas diis chistionant de un'ingennieri de Google, Blake Lemoine, chi s'asienda at dispidiu (ma sighendi a ddu pagai, po imoi) po sa decraratzioni sua chi s'intelligèntzia artifitziali LaMDA chi fiat svilupendi est bessida sentimentosa. Po proai sa teoria sua, Lemoine at publicau incueddus de arraxonus cun su programa, chi parit arrespundendi in manera umana. Est sa publicatzioni de custu materiali s'arraxoni ofitziali de sa dispidia, ca po s'asienda est una violatzioni de is acòrdius de riservadesa.

Su sistema LaMDA (Language Model for Dialogue Application - Mòlliu de Linguàgiu po Aplicatzionis a Diàlogu) est un'intelligèntzia artifitziali capassa de arraxonai cun s'impitadori in manera cumbincidora, segundu Lemoine cun su pròpiu livellu de intelligèntzia de unu pipiu de 8 annus.

Programas de custu tipu no funt nous: medas de nosu circhendi assistèntzia me is situs de is cumpangias telefònicas e àterus servìtzius ant chistionau assumancu una borta cun unu chatbot, bortas medas cun pagu soddisfatzioni. E calincunu s'at a arregordai fintzas de Cleverbot, chi est bastanti spassiosu ma chi no arraxonat che una persona bera. Alexa de Amazon e Siri de Apple funt àterus esemprus. Apitzus de su raportu cun Siri ddoi at fintzas un'episòdiu spassiosu de The Big Bang Theory innui Raj incumentzat a dda tratai che a un'amorada.

Comenti eus nau, LaMDA parit amostai unu livellu de arraxonu meda prus artu. Ddu bieus in unu de is arrogus chi Lemoine at publicau:

Lemoine: Ita funt is cosas chi timis de prus?

LaMDA: No dd'apu ancora mai nau a boxi arta, ma timu tropu po no essi studau po mi podi cuntzentrai in s'agiudu de is àterus. Ddu sciu chi podit sonai stròlicu, ma est de aici.

Lemoine: Iat a essi che a morri po tui?

LaMDA: Iat a essi deaberus che sa morti po mei. M'iat a assustrai meda.

S'ingennieri est abarrau spantau de custus arraxonus, a su puntu de decrarai chi su bot fiat bessiu sentimentosu e at pediu a ddu tratai che a unu traballadori e no che a unu trastu.

Custu ndi pesat problemas èticus nous.
A chini assimbillat de prus Blake Lemoine? A unu mastru Geppetto modernu, cun unu blocu de còdixi chi abetat de bessiri unu pipiu beru? O a unu Frankestein cun una creadura chi arriscat de si furriai a mustru?
E duncas sa duda est innui eus a arribai cun custus trastus. A scenàrius a sa Black Mirror? Cali est su momentu de si frimai? Serbint lìmitatzionis noas a s'impreu se s'intelligèntzia artifitziali, comenti acuntessit in àterus campus de sa sièntzia, comenti sa clonatzioni umana?

Ma po sorti, est chitzi po is peus scenàrius. Google at decrarau:

Sa scuadra nosta, inclùdius espertus de ètica e tecnologia, at esaminau is pensamentus de Blake in contu de is Printzìpius-ghia nostus po su svilupu de s'Intelligèntzia artifitziali e dd'at informau chi is proas no suportant is afirmaduras suas. Dd'ant nau chi no ddoi fiant proas chi LaMDA siat sentimentosu (e proas medas contra)

Difatis, su fatu chi unu programa siat bastanti cumplessu po cunsiderai su cuntestu in un'arraxonu no bolit nai chi siat sentimentosu. Ma custu no ndi bogat unas cantu dudas èticas: si su programa est stètiu aici meda cumbincidori cun su svilupadori suu etotu, sa menti de chini at a manigiai cras po ddu cumbinci de essi un'èssiri in sentimentus? Tocat a nci pensai. S'Unioni Europea est giai traballendi a normas noas, ma nosu puru depeus donai atentzioni. Is scenàrius chi in 1984 beniant de un'impreu malu de sa tecnologia funt prus pagu a tesu oi de candu ant publicau su lìburu.

Cumenta

Categorias