Stracia Twitter po sa critografia de is tzarras

Stracia Twitter po sa critografia de is tzarras

Màgini de Tumisu, pigada de Pixabay

Una campànnia noa, ligada a cussa contras a sa guardiania biomètrica, est incumentzada.
Narat s'annùntziu:

Noas fuidas amostant chi sa proposta noa po una ‘Lei po cuntrastai a beru is abusus sessualis de pipius’ de sa UE iat a obligai is asiendas tennològicas a fichetai me is arraxonus privaus de totus, oblighendi-ddas a speculitai is comunicatzionis privadas.

Si custu est berus, iat a essi sa fini de sa codìfica puntu-puntu chi apoderat sa segretesa de is messàgius e de is arraxonus de boxi me is aplicatzionis che Whatsapp, Telegram e àteras. Dònnia arraxonu iat a essi averiguau cun sa pèrdida de su deretu nostu a sa privatesa e cun s'arriscu de essi sinnalaus comenti criminalis sceti po unu fueddu sballiau.

S'intentu nòbili de gherrai contras sa criminalidadi no podit giustificai in nisciuna manera un'invasioni aici meda grai de sa vida privada nosta: tantu ballit a permiti de si castiai e ascurtai a totu dii a traessu de is ventanas o de unu teleschermu de su romanzu 1984. E iat a agiudai totu custu? No creu, poita ca is criminalis berus ant a agatai maneras noas de comunicai, lassendi chi is arraxonus de totu is àterus siant scoviaus.

Sa campànnia est una clàssica "Stracia Twitter", innui personas medas imbiant una chèscia a unu polìticu de riferimentu, custa borta sa presidenti de sa Cummissioni Europea Ursula von der Leyen, donniunu cun unu messàgiu bia Twitter. Po pigai parti bastat a intrai in su messàgiu originali de sa campànnia e fai clic asuba a su ligòngiu "Click & Tweet"

Cumenta

Categorias