Windows: atentzione a custu ameletzu

Windows: atentzione a custu ameletzu

Virus. Immàgine de kalhh pigada dae Pixabay

Est girende in custas dies unu malware chi s'est ispainadu a traessu de Linkedin e permitit a impitadores cun intentziones malas de pigare possedimentu de s'elaboradore. Andamus a bìdere ite fàghere pro si difèndere.

Custu programma lompet a traessu de unu documentu pro Microsoft Word, chi cuat una macro chi esecutat còdighe dannàrgiu. Is macro, calicunu de seguru ddas connoschet, sunt funtziones agiuntas a documentos de Microsoft Office cun s'iscritura de còdighe in unu limbàgiu chi ddi narant VBA (Visual Basic for Applications). Si tratat duncas de unu trastu utilosu chi permitit a impitadores espertos de automatizare sa preparatzione de documentos complicados, ma una macro iscrita dae impitadores cun intentziones malas podet essire perigulosa. Sa chi semus cunsiderende impreat PowerShell (unu programma pro usuàrios espertos e tècnicos chi serbit a imbiare cumandos a su sistema) pro abèrrere s'atzessu a s'elaboradore a àteros impitadores chi podent de aici furare datos o fàghere dannos.

Sa manera de si difèndere dae custu ameletzu pro sorte est fàtzile e tocat isceti a respetare unas cantas racumandatziones

  • no abèrrere documentos si non sunt fidados (cando arribant dae un'amigu tocat semper a ddi domandare cunfirma);
  • lassare is macro istudadas in Office (sunt istudadas pro impostatzione predefinida);
  • annoare semper is programmas anti-virus, giai chi podent reconnòschere s'ameletzu e ddu bogare luego.

Cummenta