Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasione russa, s'Ucràina arriscat de s'agatare a foras de sa retze Internet o chi is informatziones siant tzensuradas cun su controllu russu de is infrastruturas de comunicatzione. Pro custu, Elon Musk at detzìdidu de ativare su sistema Starlink in su paisu pro frunire una connessione lestra chi non siat in manu russa. Pro nde fatzilitare s'impreu, at fintzas batidu unu càmbiu de terminales pro is impitadores.

Starlink est unu sistema satellitare de atzessu a Internet. Cumparadu cun is connessiones bia satèllite chi esistiant giai, Starlink promitet, impare cun una lestresa de 50-10Mbps, una latèntzia bàscia meda: 20-40ms contras a is 600ms de is sistemas betzos. Custu prus che totu pro ite ca is satèllites Starlink sunt in òrbita prus bàscia.

Una pariga de puntos a pitzus de s'ativatzione de su servìtziu e sa distribuidura de is terminales non sunt ancora craros. Pro incumentzare, no ischimus si su servìtziu at a èssere impreadu dae su guvernu pro tènnere unu canale de comunicatzione lìberu dae su controllu russu, o si fintzas impitadores domèsticos dd'ant a impreare. In prus, su servìtziu de Musk est caru meda in cunditziones normales: in su Rennu Unidu £495 pro s'impiantu e £89 de abbonamentu ònnia mese. No ischimus si in s'ìnteri de sa crisi in Ucràina Musk ddis at a lassare impreare su servìtziu in donu o a prètziu redùsidu.

Unu problema chi est essidu a pìgiu in custas ùrtimas dies est su perìgulu chi is impitadores de Starlink essant bersàlliu fàtzile pro is bombardamentos: sende chi custu est s'ùnicu sistema Internet lìberu, is russos diant a pòdere impreare is antennas pro pigare sa mira dae is aparèchios issoro de gherra. Musk racumandat duncas de allùere s'impiantu isceti cando est netzessàriu, de dd'installare prus a tesu possìbile dae is persones e de nche pònnere a subra una mimètica lèbia.

Fontes:

 

Immàgine de s'artìculu pigada dae Wikimedia Commons, cun lissèntzia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Cummenta

Categorias