basic

Microsoft aberit su còdighe de GW-Basic

Basic
Còdighe Basic - pigada dae Wikipedia

Is chi ant incumentzadu a imparare sa programmatzione in is annos 80 ant de seguru impreadu a su mancu una borta GW-Basic, unu cumpiladore a lìnia de cumandu distribuidu cun MS-DOS. Microsoft at detzìdidu de publicare su còdighe de orìgine pro impreu didàticu, comente annuntziadu in su diàriu de programmatzione suo. 

Etichetas