Apple lassat is processoris Intel

Apple lassat is processoris Intel

iMac
Foto de William Iven de Pixabay

Una de is noas de importu prus mannu in sa cunferèntzia de is svilupadoris de Apple de ocannu est sa decisioni de lassai is processoris Intel apustis de 15 annus po impreai is processoris insoru, is Apple Silicon.

Tim Cook, s'aministradori delegau de Apple, promitit chi custu at a essi unu càmbiu fatu abellu e duncas no at a fai dannu a is chi tenint giai un'elaboradori Mac cun processori Intel. Comenti est acuntèssiu in s'ùrtimu càmbiu, is elaboradoris cun processori Silicon ant a teni unu programa chi ddi nant Rosetta e chi at a permiti de esecutai is programas po processori Intel.

Mancai calincunu, intendendi sa noa de s'abandonu de s'architetura Intel, at sperau de torrai a biri is Mac cun processori PowerPC, chi fiant unu de is piessìnnius specialis de is Macintosh stòricus, ma custu no at a acuntessi. No scieus meda in contu de Silicon, ma su chi est seguru est chi funt processoris de tipu RISC etotu, ma de architetura ARM che is chi funt impreaus in sa parti manna de is dispositivus mòbilis. Custu at a permiti a s'Apple de cumpartiri prus códixi intra macOS e iOS e mancai, in s'imbenidori, de ndi fai unu sistema sceti.

S'adotzioni in su 2006 de s'architetura Intel, chi est impreada de sa parti manna de is àterus elaboradoris de domu e ofìtziu, est stètia un'acuntessimentu mannu e at permìtiu s'impreu de Windows e Mac OS in sa pròpiu màchina. Custu at a essi prus difìcili chi sa Microsoft no decidit de svilupai una versioni ARM de su sistema suu e at a arrechedi una virtualizatzioni de su processori Intel, operatzioni addasiada.

Cumenta

Categorias