Windows: atentzioni a custu ameletzu

Windows: atentzioni a custu ameletzu

Virus. Màgini de kalhh pigada de Pixabay

Est girendi in custas diis unu malware chi s'est spainau a traessu de Linkedin e permitit a impitadoris cun intentzionis malas de pigai possedimentu de s'elaboradori. Andaus a biri ita fai po si difendi.

Custu programa lompit a traessu de documentus po Microsoft Word, chi cuant una macro chi esecutat còdixi dannàrgiu. Is macro, calincunu de seguru ddas connòscit, funt funtzionis agiuntas a documentus de Microsoft Office cun sa scritura de còdixi in unu linguàgiu chi ddi narant VBA (Visual Basic for Applications). Si tratat duncas de unu trastu utilosu chi permitit a impitadoris espertus de automatisai sa preparatzioni de documentus cumplicaus, ma una macro scrita de impitadoris cun intentzionis malas podit bessiri perigulosa. Sa chi seus cunsiderendi impreat PowerShell (unu programa po usuàrius espertus e tènnicus chi serbit a imbiai cumandus  a su sistema) po aberri s'atzessu a s'eleboradori a àterus impitadoris chi podint de aici furai datus o fai dannus.

Sa manera de si difendi de cust'ameletzu po sorti est fàcili e tocat sceti a arrespetai unas cantu arrecumandatzionis:

  • no aberri documentus si no funt fidaus (candu arribant de un'amigu tocat sèmpiri a ddi domandai cunfirma);
  • lassai is macro studadas in Office (funt studadas po impostatzioni predefinida);
  • annoai sèmpiri is programas anti-virus, giai chi podint arreconosci s'ameletzu e ddu bogai luegus.

Cumenta