Est ofitziali: Windows 11 arribat a fini 2021

Est ofitziali: Windows 11 arribat a fini 2021

Una pariga de diis a oi s'apu contau de is narìngius chi Microsoft fiat giai po annuntziai s'arribu de Windows 11. Custus contus fiant berus. Difatis, imoi scieus chi Windows 11 at a bessiri a s'acabu de su 2011/incumentzu de 2022. Andaus a biri is prus noas de importu.

  1. A primu, su menù de aviu at a essi in su centru de sa barra de is processus comenti iaus biu me is màginis publicadas de unus cantu situs.
  2. Is annoamentus ant a essi prus lèbius e ant a essi installaus in su fundu, chena bolli un'aviu nou de su sistema. Si mi permiteis de brulai unu pagheddu, Microsoft a sa fini at decìdiu de ascurtai totu is frastimus chi ddis eus ghetau me is annus passaus.
  3. Torrant is widget, cussus programeddus de agiungi a sa scrivania po funtzionis comenti meteo, noas e informatzionis de sistema.
  4. At a essi amellorada sa butega de is programas, Microsoft Store, chi at a donai prus sceberus a is svilupadoris po bendi is aplicatzionis insoru.
  5. S'ant a podi impreai a manera fàcili is app po Android.
  6. A ùrtimu ma de importu, s'annoamentu de Windows 10 a 11 s'at a podi fai in donu comenti de 7 e 8.x a 10.

Windows 11 at a bolli unu microprocessori cun mìnimu 1Ghz de frecuèntzia e 2 o prus nùcleus (core), 64GB de discu fissu e 4GB de RAM. No funt necessidadis artas, cunsiderau chi in su passau si-ndi pesànt po dònnia versioni. Parit chi mancai a Microsoft no serbat prus a apoderai su sistema lèbiu po ddu fai funtzionai me is telefoneddus (po su chi scieus), apat decìdiu comenti e chi siat de no arrepiti sa pròpiu faddina de Windows Vista.

Cumenta