Fintzas sa "Immuni ispanniola" est unu fallimentu

Fintzas sa "Immuni ispanniola" est unu fallimentu

Logo de Radar COVID

A sa gente is app de sighidura de is cuntatos no praghent. Dd'amus cumprèndidu cun Immuni chi, mancari sa segunda aundada apat cumbintu prus gente a dd'iscarrigare, sighit a èssere unu fallimentu, comente at arregordadu puru su programma TV Otto e mezzo de su 22/12/2020. Duncas custas aplicatziones chi diant a dèpere sinnalare is cuntatos cun persones impestadas dae su Coronavirus nou (SARS-CoV-2) responsàbile de sa COVID-19 non sunt donende s'agiudu isperadu.

In Ispànnia is cosas no andant mègius pro "Radar Covid", s'aplicatzione chi cumprit sa pròpiu funtzione. A inghitzu de su mese de Idas dd'aiat iscarrigada isceti su 14,4% de sa populatzione, unu nùmeru chi no bastat pro dda fàghere funtzionare comente progetadu.

Is resones de custu fallimentu non sunt diferentes dae is de s'app italiana Immuni o de totu is aplicatziones a livellu locale, che Sardegna Sicura e Sicilia Sicura, e fintzas is app natzionales de àteros paisos: problemas tècnicos e organizativos a s'inghitzu de s'impreu e, prus che totu, is pensamentos pro sa privatesa e pro atacos malware a s'aplicatzione, chi comente at naradu puru su servìtziu de Report "Il cavallo di Troia", non sunt dudas de pagu contu.

Fontes:

Cummenta