No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

Su schema-brulla

Dae una pariga de dies, unos cantos grupos de no-vax, persones contràrias a is vatzinos contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbile de sa maladia COVID-19, sunt publichende me is pàginas issoro un'ischema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi sunt inferrende cun su vatzinu". Làstima ca calicunu si siat giai acatadu chi cussu ischema est de su distorsore pro ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Difìtzile a nàrrere comente siat inghitzada custa lera, ma paret craru chi calicunu apat pigadu s'ischema, cambiadu su tìtulu e publicadu pro brullare cun is amigos o pro si nde fàghere befas de is prus bralocos: sa segunda est su chi in gergu naramus una trollada.

Custu fatu ispassiosu nos regordat una borta in prus chi tropu a fitianu pigamus totu su chi bidemus, fintzas i tontidades prus mannas, pro veridade, sena si pigare s'istorbu de averiguare su chi publicamus. Tanti pro èssere seguros, calicunu si diat a pòdere pònnere a fraigare su tzircùitu de s'ischema e nos contare si a sa fine nde essit unu dispositivu de controllu de sa mente o un'efetu bellu pro sonare cun sa banda!

Fonti: https://www.butac.it/il-nanochip-5g-del-vaccino-pfizer/

Cummenta

Categorias