Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comente annuntziadu in duas noas de s'ANSA, Twitter at detzìdidu de bogare is messàgios cun noas farsas a pitzus de is vatzinos contras a su Coronavirus. Youtube in s'ìnteri at incumentzadu a bogare is vìdeos cun sa teoria de s'ingannu de is eletziones in is Istados Unidos, bìnchidas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarare chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Paret craru in custu perìodu istòricu chi is noas chi girant in ìnternet tèngiant un'importu mannu e si depat chircare de agiudare a is leghidores a no si fàghere cumbìnchere dae teorias sena fundamentu. Difìtzile a nàrrere però si custa manera, una tzensura bera, at a serbire de a beru e no at a fàghere pensare a s'imbesse chi si chircat de proibire ònnia forma de pensamentu chi no siat sa bia ufitziale. Sa solutzione de Facebook, chi ponet avisos a subra a is noas cun informatziones in contu de s'averìguu, paret mègius, ca no tzensurat is messàgios, lassende is usuàrios lìberos de lèghere totu is versiones de una teoria e si fàghere un'idea prus ampra. Sa tzensura, difatis, no est mai istada una solutzione bona pro nissunu problema.

Cummenta

Categorias