Versione noa de eMule, 10 annos a pustis

Versione noa de eMule, 10 annos a pustis

E-muleMi paret de bos intèndere domandende "eMule? Ancora esistit?". Difatis, eMule fiat famadu meda in is primos 10 annos de su 2000 comente servìtziu pro iscarrigare mùsica, pellìculas e programmas, ma a pustis medas sunt colados a Torrent e prus tardu a is prataformas de streaming. Su progetu de eMule no est mai mortu, mancari no apat retzidu annoamentos pro 10 annos e si preparat immoi a nde essire cun sa versione 0.60a. Sa beta est giai a disponimentu e batit càmbios de interessu.

Is càmbios de importu prus mannu, segundu s'annùntziu ofitziale sunt:

  • Is avisos imbiados cun protocollu de posta eletrònica SMTP podent impreare sa trasmissione segura e s'autèntica.
  • HTTPS podet èssere impreadu pro iscarrigare server.met, nodes.dat, filtros IP e librerias de limbàgiu.
  • A primìtziu s'intentat una connessione imbelada cun su serbidore
  • Mudàntzias in sa posta in òpera de Windows UPdP
  • Mègius cumpatibilidade cun is ùrtimas versiones de mediainfo.dll (libreria chi frunit informatziones a pitzus de archìvios multimediales)

Custa nàschida noa de eMule est unu sinnale chi s'iscarrigamentu est torrende a crèschere, a pustis chi sa gente aiat preferidu a castiare is sèries e ascurtare sa mùsica in lìnia.

Cummenta