It'est acontèssidu a Napster?

It'est acontèssidu a Napster?

Napster

Bos ddu regordades Napster? Fiat famadu meda intre su 1999 e su 2001 comente servìtziu pro iscarrigare mùsica in formadu MP3 e est isparèssidu a pustis chi su grupu de is Metallica dd'at fatu càusa e unu giuge dd'at obligadu a serrare e a pagare su dannu.

Napster at serradu su servìtziu de cumpartzidura de sa mùsica ma at provadu a si furriare a servìtziu a pagamentu e est coladu a prus propietàrios, finas a su mese passadu, cando dd'at comporadu MelodyVR, prataforma de cuntzertos in dereta (streaming).

MelodyVR, chi tenet giai is deretos a su catàlogu de Warner, Universal e Sony, est chirchende de s'ammanniare e essire unu colossu de is cuntzertos in realidade virtuale.

Fontes:

  1. https://www.wired.it/economia/business/2020/08/26/napster-melodyvr/
  2. http://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/25/2083025/0/en/MelodyVR-Announces-Groundbreaking-Agreement-to-Acquire-Music-Subscription-Service-Napster.html

 

Cummenta