Telegram a 32 bit est cundannadu

Telegram a 32 bit est cundannadu

Telegram

A pustis de s'ùrtimu annoamentu, Telegram ammustrat unu messàgiu chi cumbidat s'impreadore a cambiare versione de su sistema operativu cun una a 64 bit o no at a pòdere annoare Telegram incumentzende dae su 1 de cabudanni.

Mancari is sistemas operativos a 32 bit siant semper de mancu, no est una bella noa pro is chi bolent impreare Telegram in elaboradores betzos, pro ite ca ddis at a tocare a impreare sa versione web chi est mancu còmoda, o installare unu sistema a 64 bit chi est prus grae e chi no funtzionat cun protzessores betzos o pro elaboradores prus piticos comente unos cantos Netbook.

Sa noa bella est chi Telegram est unu programma a còdighe abertu e duncas est possìbile chi calicunu at a sighire a cumpilare una versione non ufitziale de Telegram a 32 bit o de unu cliente alternativu.

Etichetas

Cummenta