Microsoft aberit su còdighe de GW-Basic

Microsoft aberit su còdighe de GW-Basic

Basic
Còdighe Basic - pigada dae Wikipedia

Is chi ant incumentzadu a imparare sa programmatzione in is annos 80 ant de seguru impreadu a su mancu una borta GW-Basic, unu cumpiladore a lìnia de cumandu distribuidu cun MS-DOS. Microsoft at detzìdidu de publicare su còdighe de orìgine pro impreu didàticu, comente annuntziadu in su diàriu de programmatzione suo. 

Cun su tempus, Basic at tentu un'evolutzione comente limbàgiu a ogetos pro sa programmatzione de aplicatziones a interfàtzia gràfica, su Visual Basic, e GW-Basic est istadu agiumai iscarèssidu. Ddoe at però unos cantos programmadores amantiosos de MS-DOS in giru pro su mundu chi ant a èssere cuntentos de custa noa.

Su còdighe, comente acraradu in s'artìculu, est iscritu in Assembly, issèberu comunu pro su tempus pro ite ca is cumpiladores pro limbàgios de livellu artu fiant caros e medas bortas su programma ingendradu fiat tropu grae pro is elaboradores chi esecutaiant de sòlitu GW-Basic, frunidos de protzessores 8088.

Etichetas

Cummenta