Proende Haiku R1/Beta3

Proende Haiku R1/Beta3

Haiku R1 Beta 3 in VirtualBox

Comente amus bidu, Haiku est arribadu a sa de tres versiones beta e comente ònnia borta apo detzìdidu de dda proare, in antis in una màchina virtuale e, si su funtzionamentu paret bastante bonu, in un'ordinadore reale.
Apa a chistionare inoghe de sa proa mia asuba de una màchina VirtualBox.

VirtualBox non tenet assètios nen pro Haiku, nen pro BeOS, ma si podet creare una màchina cun seberos generales pro "àteros sistemas". Haiku non bolet resursas mannas pro funtzionare. Si podent sighire is cussìgios in sa pàgina de is notas de versione: su mìnimu est pagu cosa ma mègius, pro s'esperièntzia cosa mia, a tènnere a su mancu 1GB de memòria RAM.

Pro fàghere una proa lestra, su sistema faghet a ddu impreare in modalidade Live, ma deo preferu a dd'installare pro ite ca custu mi permitit de cumprèndere si su sistema sighit a funtzionare bene a pustis de àere manigiadu unu pagheddu is programmas installados, assètios de funtzionamentu etc. S'installatzione sighit a èssere fàtzile, prus che totu pro is chi tenent giai esperièntzia cun Linux o fintzas Windows, sende chi s'ùnicu passu crìticu est su seberu de su discu/partitzione in ue dd'installare. Comente sa proa dd'apo fata in una màchina virtuale cun unu discu creadu ad hoc, non nch'est perìgulu de fàghere dannu cun custu seberu. Minudas de custu protzedimentu ddas agatamus in sa ghia de installatzione ufitziale.

Fata s'installatzione, su sistema est prontu pro s'aviu, chi est ancora lestru meda. Tenimus a disponimentu HaikuDepot pro manigiare s'installatzione de programmas, iscarrighende·ddos a manera automàtica comente faghimus cun una cale si siat butega/manigiadore de pachetes in unu sistema Linux, in su Microsoft Store de Windows o in Google Play.

Is programmas non sunt ancora medas, ma podimus èssere seguros chi nche nd'ant a èssere de prus, a pagu a pagu, sende chi sa libreria POSIX de su sistema at a permìtere de nde atire una variedade manna dae Linux, BSD e àteros. Ddoe at, comente si siat, totu su chi bastat pro un'impreu generale de s'ordinadore, prus unos cantos trastos de interessu pro s'isvilupu.

Sa compatiblidade cun is dispositivos est de bìdere cun una proa asuba a dispositivos beros, ma bolet naradu chi cun is chi tenimus a disponimentu cun VirtualBox totu paret funtzionende bene: nos podimus acapiare a sa retze e ascurtare su sonu sena problemas. Su prus problema mannu chi tenimus cun custas màchinas virtuales est sa farta de is Guest Additions, chi permitint una mègius integratzione cun su sistema printzipale, prus che totu cun s'ischermu e su sorigheddu. De interessu mi paret fintzas sa disponibilidade de unu nùmeru mannu de pilotas pro imprentadora, gràtzias a su progetu Gutenprint, chi est a disponimentu pro Haiku giai dae ora. Prus complicadu at a èssere s'impreu de dispositivos prus ispetzìficos, incumentzende dae is digitalizadores - problema chi, comente si siat, tenimus ancora cun Linux, mancari in medida minore in is ùrtimos annos.

Su sistema paret meda prus istàbile de sa versione passada. M'est acontèssidu de ddu bìdere blocadu isceti cando s'impreu de memòria s'est acostadu a su màssimu a disponimentu, in capas pro unu problema cun su manìgiu de sa memòria virtuale.

So in generale cuntentu de s'esperièntzia cun custa versione noa e non bidu s'ora de dd'isperimentare fintzas in un'elaboradore reale. Ant fatu bene, a parre miu, a sighire isvilupende·ddu pro s'architetura x86, in pari cun sa x86_64, pro ite ca su sistema est lèbiu meda e duncas at a èssere unu seberu bonu pro elaboradores prus betzos cando ant a isparèssere is sistemas Linux a 32 bit.

Cummentus

Submitted by zuMi (not verified) Lun, 30/08/2021 - 16:26

Cummentu
Custa est bella meda!
Seu unu bèciu impreadori de BeOS, de su 2002 a su 2008, agiumai, candu m'est mortu s'elaboradori chi tenia, e fia giai impreendi Haiku po una chemu de annus, e unas cantu conas chi agatas in su sistema ddas apu fata deu.
Po una dexina de annus seu stètiu unu pagu atesu de custu sistema, sa "bida berdadera" at suciau totu su tempus fasiu chi tenia, e immoi chi mi seu ammatucau (po no nai imbeciau) e tengu unu pagu de tempus in prus mi seu acostiendi torra a su primu amori.

Apu de pagu inghitzau a bortai su sistema in sardu, ambas is bariedadis, e sendi solu est una faina unu pagu trabballosa ma no est unu problema, ti bolia preguntai si teniast carchi cunsillu, mancai a suba de is ainas po traduiri unu sistema intreu.
Po sa LSC teneus su CROS + LibreOffice e creu chi est bastanti bonu, ma no acivit cun su campidanesu, o po nai mellus, no mi agatu beni a ddu impreai cun sa bariedadi de giossu.
E in prus, mancai sciu is verbus e is fueddus, ònnia tanti m'agatu deu e totu chi sa grammàtica impreada no est bona, giai ti-ndi at a essi agatau, in capas prus chi unu curretori SRO tòcat a ddu imparai e bò! ;)

Ita nai de prus, t'apu a sighiri in su benidori, est stètiu diaderus unu spantu mannu agatai unu blog in sardu chi allegat a suba de Haiku.

Saludi e trigu, e tapu de ortigu ;)
Submitted by Sardumàticu Lun, 06/09/2021 - 22:16

In reply to by zuMi (not verified)

Cummentu
Saludi Zumi e gràtzias po su cumentu cosa tua. Cumprendu beni sa cosa de sa "bida berdadera" giai chi deu puru po unus cantu annus no apu fatu agiumai nudda a foras de su traballu.
Imoi seu curiosu: cali funt is cosas chi as fatu tui po Haiku? Comenti biis, est unu progetu chi mi praxit meda, ma deu no apu mai impreau BeOS e su contributu miu est sceti su de ddu spainai pagu pagu.

Po cantu tocat is ainas, dipendit de comenti bolis scriri. Ddoi at su CROS po is variedadis, chi agiudat a ponni is fueddus a norma, ma no est cunforma a sa proposta de ortografia campidanesa (Arrègulas e evolutzioni). Unu disìgiu chi tenia deu s'annu passau fiat de programai una cosa pretzisa a su CROS ma unu pagu prus sofisticada, in s'incomentzu incentrau asuba de sa norma campidanesa e apustis cun sa possibilidadi de sceberai sa variedadi. A dolu mannu perou tèngiu pagu tempus e àteras prioridadis.
Una cosa de importu est a circai de afortiai su glossàriu informàticu. Ddoi at propostas in sa Wikipedia sarda, me is memòrias de Sardware e fintzas in materiali bèciu, comenti custu: https://web.archive.org/web/20120427021823/http://www.comitau.org/Mangaras/informatigu/index.php
Seu cuntentu meda, comenti e chi siat, de sciri chi as decìdiu de furriai Haiku in sardu. Nara-mì candu fait a ddu proai, ca ndi bogu luegus un'articuleddu.
Submitted by zuMi (not verified) Mar, 07/09/2021 - 23:01

Cummentu
Ita apu fatu? Conas sceti, in s'arretza ddui fiat giai un'arcivu de conas vetorialis in SVG fatas de unu fulanu, McClintock mi parit, ma ddui fiant unas cantu ca no mi praxiant e cun sa spera de ZetaOS tandu ia inghitzau a imparai s'impreu de Illustrator e ia pubbricau su "set" cosa mia, chi fiat bastanti nodiu in sa comunidadi, italiana e furistera.
Candu nd'est bessiu su formau natiu HVIF apu imparau torra a disinnai cun su trastu de sistema, Icon-O-Matic, e ia disinnau conas medas ( cun manìgius però, Sketchup mi agiudesit meda ;D ) , tenia unu giassu ma no ddui est prus, agatas unu "sprigu" pesau de carchi bodali in custa posada
https://rawgit.com/HaikuArchives/ZumisIcons/master/myhaiku/
e oindì ddas podis agatai me in su sistema, cummenti in sa barra de is ainas, e in su giassu de Haiku OS
Mi lastimu de mei e totu ca no tengu sa capacidadi de scriri còdixi, mancai carchi sciollòriu in yab-basic e bash, chi no est programmai ma cussu giai ddu scis ;), apu scarrigau duzinas de liburus de python ma no mi seu mai postu diaderus
Seu lòmpiu a metadi de sa furriadura de su sistema, ma ddui funt ancu is aplicatzionis allenas, tocat a nai chi medas bortas m'agatu chi unu "traducente" scerau in antis no mi praxit prus e torru a coa po ddu scriri torra, no est unu sistema chi acivit meda ^^; però candu at a essi ti ddu apu a fai sciri, a cabonu mannu chitzi

Cummenta