Idas 2020

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

Su schema-brulla

Dae una pariga de dies, unos cantos grupos de no-vax, persones contràrias a is vatzinos contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbile de sa maladia COVID-19, sunt publichende me is pàginas issoro un'ischema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi sunt inferrende cun su vatzinu". Làstima ca calicunu si siat giai acatadu chi cussu ischema est de su distorsore pro ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Una Paschighedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschighedda

Ocannu semus passende is festas de manera unu pagheddu istròlica, acorrados in domo e, pro calicunu de nois, a tesu de sa famìlia e de is amigos. Isperende chi a foras de custu iscàpitu siais passende una bella die de Paschighedda, apo pensadu de bos fàghere cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comente annuntziadu in duas noas de s'ANSA, Twitter at detzìdidu de bogare is messàgios cun noas farsas a pitzus de is vatzinos contras a su Coronavirus. Youtube in s'ìnteri at incumentzadu a bogare is vìdeos cun sa teoria de s'ingannu de is eletziones in is Istados Unidos, bìnchidas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarare chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Ativistas Anti-5G pigant gàbbias de Faraday e a pustis si nde chèsciant

S'annùntziu in Amazon

Est faghende su giru de su Web in custas dies sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigadu una gàbbia de Faraday pro blocare is undas eletromannièticas de s'incamminadore de retze (router) e a pustis si nde sunt chesciados pro ite ca sa retze WiFi no funtzionaiat prus.
Non si cumprendet bene ite nc'intrent custos dispositivos domèsticos cun su 5G: podet èssere chi, a su sòlitu, is prus pagu espertos confundant su 5G de sa telefonia mòbile cun is retzes WiFi a 5Ghz, duas cosas de s'in totu diferentes. Craru chi una gàbbia de Faraday progetada pro blocare is undas a 5Ghz at a blocare s'arretza WiFi (tantu balet a dd'istudare) e comente e chi siat non serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetos che custu si nd'agatant medas in Amazon e a nàrrere sa beridade no est sa primu borta chi nd'intendemus chistionare, giai chi carchi borta agatamus fintzas in is potecarias cussos "còrgios" pro telefoneddos chi diant a dèpere blocare is undas.

Etichetas

PHP 8.0

PHP 8PHP, su limbàgiu de programmatzione web prus famadu est lòmpidu a sa versione 8.0 a chimbe annos dae sa 7.0 e a pustis de àteras bator versiones intermèdias chi ant introdùidu càmbios de importu.
A bellu a bellu, PHP est passadu dae limbàgiu legigheddu ma còmodu pro fàghere sitos e aplicatziones Web a trastu prus sèriu, orientadu a is ogetos, seguru e lestru. Cun custa versione noa s'arricat de funtziones e piessìnnios chi dae una parte dd'acostant a limbàgios prus traditzionales e dae un'àtera nde faghent unu trastu modernu meda. Andamus a bìdere cales sunt is novidades prus de importu.