Ita est acontèssidu a Facebook su lunis passadu?

Immàgine de Rodrigo Joaquin Mba Mikue pigada dae Pixabay

Seguru, medas de nois si nde sunt acatados chi lunis passadu a incumentzare dae is 17:15 finas prus o mancu a sa 1:00 de note Facebook e totu is àteras aplicatziones de su pròpiu grupu (su Messenger, Whatsapp, Instagram e àteras) no fiant funtzionende. E in custu perìodu de tempus, su prus tempus longu de "bàscia" in s'istòria de Facebook, ddoe fiant problemas puru cun àteros servìtzios comente Telegram e Twitter. In s'incomentzu nde sunt essidas is ideas prus variadas pro ispricare s'acuntessimentu: atacu informàticu, infetziones de programmas malos, problemas de retze.
Andamus a bìdere in curtzu e cun faeddos fàtziles ite est acontèssidu de a beru.

Est a disponimentu su Fairphone 4

Su telefoneddu. Immàgine de propiedade de Fairphone

Fairphone at annuntziadu cun unu messàgiu de posta eletrònica s'arribu de sa versione 4 de su telefoneddu suo.
Fairphone est su progetu pro unu telefoneddu giustu e solidale, nàschidu in su 2013. Is telefoneddos Farphone sunt fatos paghende su cumpensu giustu a totu is traballadores, tenende in cunsideru is problemas de incuinamentu e càmbiu climàticu e faghende a manera chi su telefoneddu si potzat arrangiare ponende a disponimentu is biculeddos de cambiare.

Etichetas

Traschia Twitter contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Tumisu pigada dae Pixabay

Regordades sa campànnia "Torra a ti pigare sa fache" contras a sa guardiania biomètrica?
Sa chèscia paghiosa contras a custa violatzione de sa privatesa sighit e pedit oe de incumentzare una Traschia Twitter (narant issos Twitter Storm) cun s'ocasione de un'addòbiu de su Cussìgiu de Tecnologia e Cummèrtziu (Technology and Trade Council).

Sa lege de El Salvador at a connòschere su Bitcoin

Màgini de VIN JD pigada de Pixabay

El Salvador, cun una lege de su mese de làmpadas passadu at donadu balore legale a su Bitcoin. Su paisu de su tzentru-Amèrica, primu in su mundu a connosci pro lege su cripto-dinari, est andende a in antis cun custu progetu, preparende·si, dae su 7 de cabudanni, a pònnere dughentos càscias automàticas pro permìtere de cambiare is dòllaros in Bitcoin e a s'imbesse.

Linux at fatu 30 annos

Tux, sa mascotte de Linux

Linux, su nùcleu (kernel) chi at permìtidu sa creatzione de unu nùmeru mannu de sistemas operativos, at fatu 30 annos. Sa versione 0.1 sua est de su 1991, cando Linus Torvalds, chi insandus istudiaiat informàtica in s'Universidade de Hèlsinki, aiat incumentzadu a iscrìere unu sistema operativu pro isperimentare sa prataforma Intel 386 e pro ite ca fiat pagu cuntentu de su sistema Minix de su prof.Andrew S.Tanenbaum.

OnlyFans bolet bandire sa pornografia

Stop. Immàgine de Hans Braxmeier pigada dae Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadores suos de carrigare fotografias, vìdeos e àteros cuntènnidos e de ddos ofèrrere a pagamentu a is istimadores (is fans). Est essida famada pro ite ca unas cantas modellas dda impreant pro bèndere immàgines de is corpus issoro, màgines chi bortas medas figurant iscenas pornogràficas.

S'esperièntzia mia cun is aparatos Power Line

AV500, su dispositivu babbu impreau

Is produtos Power Line Communications (comunicatzione pro mèdiu de is lìnias de potèntzia) permitint de creare una retze informàtica impreende un'impiantu chi esistit giai in ònnia domo: su de sa lughe. Sunt de sòlitu impreados pro ammanniare una retze giai installada, mancari agiunghende unu puntu WiFi. Sa duda est semper sa pròpia: "bene funtzionant custos trastos?". Bos conto s'esperièntzia cosa mia.

Publicadu Haiku R1/beta3

Haiku Beta 3 in esecutzione

De Haiku amus giai chistionadu inoghe e in su diàriu de Bideas puru. Est su sistema operativu in isvilupu cun sa punna de frunire unu sistema cumpatìbile cun BeOS, lìberu, efitziente e fàtzile de impreare e programmare.
Tres dies a oe, su 25 de argiolas, est bessida sa de tres versiones beta. Beta, ddu regordamus, bolet nàrrere chi su sistema est cumpletu ma diat a pòdere tènnere ancora calicuna faddina e duncas no est de s'in totu prontu pro s'impreu de ònnia die.