Drupal 9.0.0

Drupal 9Est a disponimentu sa versione noa de Drupal, sistema de manìgiu de su càbidu chi est impreadu puru pro custu diàriu.
Custa versione est istada publicada su 4 de làmpadas in pari cun sa versione 8.9.0, chi dd'assimìgiat e chi at a èssere suportada fintzas a Donniasantu 2021, arritzende is annoamentos de seguridade, pro dare a is impreadores su tempus de colare a sa 9 sena presse.

Etichetas

Est arribbadu Haiku R1/beta2

Haiku R1/Beta2A un'annu e mesu dae sa publicatzione de sa primu beta, un'àteru passu cara a sa prima versione istàbile de Haiku, sistema clone de BeOS chi bos apo giai presentadu pagu tempus a oe. Sa noa de s'essida de sa beta 2 est de erisero e deo dd'apo proada in is primas oras de notesta. De sighida sa relata.

Bendent dispositivos anti-5G ma sunt isceti craes USB

Crae USB
 Fotografia de Pexels dae Pixabay

Sa BBC at publicadu sa noa de s'imbìstigu de sa politzia de Londra a pitzus de unu grupu chi est bendende unu dispositivu, su 5GBioShield, chi  "Pro mèdiu de unu protzessu de tzàntzigu cuànticu abalantzat e re-armonizat is frecuèntzias istrumbulladoras chi benent de s'impestadura elètrica ingendrada dae dispositivos comente elaboradores mòbiles, telèfonos sena filos, wi-fi, tauleddas, etzètera".

Etichetas

Presentada de Android 11

Android logoGoogle at annuntziadu un'acuntessimentu pro su 3 de làmpadas a is 17:00, in ue at a presentare sa beta de sa versione 11 de su sistema operativu Android.
In s'acuntessimentu, chi ddi narant "Beta Launch Show", s'at a chistionare de is funtziones noas de su sistema e de is noas dedicadas a is isvilupadores.
At a sighire una sessione de pregontas e rispistas in ue totus ant a pòdere iscrìere is pregontas cun s'impreu de s'hashtag #AskAndroid.