Ite est Dirty Stream, unu perìgulu nou pro is telefoneddos Android

Ite est Dirty Stream, unu perìgulu nou pro is telefoneddos Android

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Unas cantas dies a oe, Microsoft at sinnaladu de àere iscobertu una debilesa grae in aplicatziones Android de importu chi diat fàghere a impreare pro impestare milliones de telefoneddos cun programmas dannàrgios. A sa tècnica de atacu informàticu chi faghet profetu de custa debilesa dd'ant postu "Dirty Stream", (flussu brutu, o trasmissione bruta).

Custu problema pertocat su cumponente de Android chi manìgiat sa cumpartzidura de archìvios intre aplicatziones diferentes. Custu, impreadu comente si tocat, permitit cuncàmbios de datos in seguresa. Su problema naschet cando un'app cunfiat tropu cun is archìvios chi retzit chene nd'averiguare nòmine e cuntènnidu: de aici, un'aplicatzione mala podet fàghere a manera chi su retzidore cantzellet archìvios bonos cambiende·ddos cun àteros malos, sarvet còdighe malu e, a bortas, ddu mandet in esecutzione.

Sa debilesa descrita, chi paret una faddina de novìssiu, dd'ant agatada finas in app famadas meda, comente su manigiadore de archìvios de Xiaomi o WPS Office (arrangiadas a pustis). Cussigiamus duncas a is impitadores de donare atentzione a is aplicatziones chi iscàrrigant, prus che totu cando ddas installant a traessu de archìvius APK.

Pro nde iscìere de prus, faghet a lèghere s'àrticulu de Microsoft.

Etichetas

Cummenta